Regulamin pracy OKS

REGULAMIN PRACY

OKRĘGOWEGO KOLRGIUM SĘDZIÓW PZŻ /OKS/

ŁÓDZKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO


1. Postanowienia ogólne.

OKS działa w oparciu o postanowienia zawarte w,

 

a. Regulaminie Kolegium Sędziów PZŻ z 2008 r. w tym w szczególności organizacji i zadań dla OKS zawartych w Rosdz. 6 par. 15 i 16, Rozdz. 7 par.27.

b. Przepisach ISAF-u. c. Zarządzeniach władz PZŻ i państwowych.

 

 

2. Zasady i tryb powoływania komisji sędziowskich regat wojewódzkich i regionalnych na terenie działania OKS.

 

a. Licencję na przeprowadzania regat na wniosek organizatora wydaje Łódzki bądź Piotrkowski OZŻ stosownie do bezpośrednich uzgodnień między Zarządami dla programu Regat na dany sezon nawigacyjny.

b. Organizator regat jest zobowiązany doza twierdzenia kandydatury Sędziego Głównego przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka OKS przed wysłaniem Zawiadomienia o regatach.

c. Licencję na regaty zatwierdza Prezes lub upoważniony członek Zarządu ŁOZŻ bądź PtOZŻ

d. Komisja Sędziowska musi się składać co najmniej z Sędziego Głównego i Z-cy Sędziego Głównego posiadającymi aktualną licencję sędziowską.

e. Udział w komisjach sędziowskich regat z licencją będzie stanowi dla PZŻ podstawę do weryfikacji przez OKS PZŻ licencji zgodnie paragrafem 7 ust. 4 i 5 Regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ. Weryfikacja będzie dokonywana co 4 lata – obecnie dotyczy lat 2008-2011. Dokumentem potwierdzającym udział w regatach jest wyłącznie sprawozdanie Sędziego Głównego dostarczone do OKS w terminie zgodnym z przepisami.

f. Kandydaci na Sędziów PZŻ II klasy uzyskują zaliczenie stażu pracując w Komisjach sędziowskich, które mają licencję.

 

 

3. Minimalne wynagrodzenie za sędziowanie regat będzie ustalane stosownie do stawek zatwierdzonych przez władze PZŻ.

 

 

4. Okręgowe Kolegium Sędziów podejmuje działania i decyzje związane z działalnością sędziowską na terenie OKS a nie objęte zasadami zawartymi w pkt. 1- 3 niniejszego regulaminu

 

 

Łódż dnia 20.01.2010 Przewodniczący OKS

Wacław Łysakowski

 

Realizacja Sliw.net